Nahlásit nelegální soubor

POSTUP PŘI INFORMOVÁNÍ POSKYTOVATELE O PROTIPRÁVNÍ POVAZE OBSAHU

UKLÁDANÝCH INFORMACÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) upravují doporučený postup při informování obchodní společnosti New Mind s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 03579409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233858 (dále jen „poskytovatel“) o protiprávní povaze obsahu informací ukládaných třetími osobami (dále jen „uživatel“) na webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese https://filmyzadara.cz (dále jen „webová stránka“), a to ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

2. OZNÁMENÍ POSKYTOVATELI

2.1. Oznámení o protiprávní povaze obsahu informací uložených uživatelem na webovou stránku (dále jen „oznámení“) zasílá oznamovatel poskytovateli v textové podobě,  skrze následující formulář na konci textu.

2.2. Oznámení obsahuje následující údaje:

2.2.1. řádnou specifikaci osoby, která oznámení činí (dále jen oznamovatel“), včetně kontaktních údajů oznamovatele;

2.2.2. pokud oznamovatel není přímo osobou, do jejíchž práv mělo být uložením informací na webovou stránku uživatelem zasaženo (dále jen „nositel práv“), také informace o (právním) vztahu mezi oznamovatelem a nositelem práv;

2.2.3. informace o umístění souboru obsahujícím protiprávní informace na webové stránce, včetně přesné internetové adresy umístění takového souboru;

2.2.4. podrobné vysvětlení, z jakého důvodu se oznamovatel domnívá, že uložením informací na webovou stránku uživatelem došlo k zásahu do práv nositele práv, přičemž pokud se oznamovatel domnívá, že uložením informací na webovou stránku uživatelem došlo k zásahu do práv k předmětu chráněných autorským právem, také specifikaci předmětu chráněného autorským právem, do kterého mělo být uživatelem zasaženo;

2.2.5. informace a důkazy dokládající tvrzení oznamovatele, že uložením obsahu na webovou stránku uživatelem došlo k zásahu do práv nositele práv;

2.2.6. případně další relevantní informace umožňující poskytovateli posoudit právní stav ve vztahu k obsahu uloženému uživatelem, o kterém se oznamovatel domnívá, že jeho uložením na webovou stránku došlo či dochází k zásahu do práv nositele práv.

2.3. Oznámení obsahuje také následující prohlášení oznamovatele. Oznamovatel tímto prohlašuje, že informace uvedené v oznámení jsou pravdivé a úplné a že žádnou důležitou skutečnost poskytovateli nezamlčel. Oznamovatel tímto prohlašuje, že přijímá odpovědnost za to, že informace poskytnuté poskytovateli v rámci oznámení jsou pravdivé a úplné a že žádnou důležitou skutečnost poskytovateli nezamlčel.

2.4. Poskytovatel může po oznamovateli kdykoliv vyžadovat poskytnutí i dalších doplňujících informací souvisejících s oznámením oznamovatele.

3. ODPOVĚDNOST OZNAMOVATELE

3.1. Oznamovatel nese odpovědnost za újmu způsobenou poskytovateli či újmu způsobenou uživateli pro případ, že informace uvedené v oznámení budou nesprávné, nepravdivé či neúplné, a to v souladu a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

Kontaktujte nás zde: info(zavináč)filmyzadara.cz